برنامه زمانی رویداد

روز اول۱۸ مهر ۱۴۰۱
روز دوم۱۹ مهر ۱۴۰۱
روز سوم۲۰ مهر ۱۴۰۱
۰۸:۰۰۰۹:۰۰۱۰:۰۰۱۱:۰۰۱۲:۰۰۱۳:۰۰۱۴:۰۰۱۵:۰۰۱۶:۰۰۱۷:۰۰۱۸:۰۰