دوشنبه، ۱۸ مهر ۱۴۰۱ ساعت ۱۵:۰۱ - ۱۷:۰۰

فارما پلتفرم

پنل فارماتاک، آشنایی با فضای حاکم بر صنعت داروسازی ضروریاتی برای مدیران بالقوه صنعت داروسازی

پنل فارماتاک، آشنایی با فضای حاکم بر صنعت داروسازی ضروریاتی برای مدیران بالقوه صنعت داروسازی

دکتر محمدرضا زرگرزاده
دبیر پنل: دکتر محمدرضا زرگرزاده
دکتر علی مهرآمیزی
عضو پنل: دکتر علی مهرآمیزی
دکتر پویا فرهت
عضو پنل: دکتر پویا فرهت
پنل فارماتاک، آشنایی با فضای حاکم بر صنعت داروسازی ضروریاتی برای مدیران بالقوه صنعت داروسازی