کمیته‌های رویداد

شورای سیاست‌گذاری
دکتر محمد عبده‌زاده
دکتر محمد عبده‌زادهرییس هیئت‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران
دکتر مهدی پیرصالحی
دکتر مهدی پیرصالحینایب رییس هیئت‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران
دکتر هاله حامدی‌فر
دکتر هاله حامدی‌فرنایب رییس هیئت‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی
دکتر عباس کبریایی‌زاده
دکتر عباس کبریایی‌زادهعضو هیئت‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران
دکتر مرتضی خیرآبادی
دکتر مرتضی خیرآبادیعضو هیئت‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران
دکتر محمود نجفی‌عرب
دکتر محمود نجفی‌عربعضو هیئت‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران
دکتر علی مهرآمیزی
دکتر علی مهرآمیزیعضو هیئت‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران
دکتر مهدی سلیمانجاهی
دکتر مهدی سلیمانجاهیدبیر سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران
دکتر فضل‌اله حیدرنژاد
دکتر فضل‌اله حیدرنژادبازرس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران