دوشنبه، ۱۸ مهر ۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۰۰ - ۱۳:۰۰

سالن یک

اصول طراحی و احراز کیفیت سیستم هواساز هایژنیک

در این پنل اصول طراحی و احراز کیفیت سیستم هواساز هایژنیک مورد بحث و بررسی قرار میگیرد

دکتر نوشین ادیب
دبیر پنل: دکتر نوشین ادیب
دکتر جابر اسلامی
عضو پنل: دکتر جابر اسلامی
دکتر محمد مهدی سپاهی
عضو پنل: دکتر محمد مهدی سپاهی
اصول طراحی و احراز کیفیت سیستم هواساز هایژنیک