دوشنبه، ۱۸ مهر ۱۴۰۱ ساعت ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰

سالن دو

ورود به بازارهای بین المللی: تجربه نگاری در حوزه ثبت و صادرات دارو (بیان تجربیات موفق صادرات دارو به بازارهای مختلف)

در این پنل ورود به بازارهای بین المللی: تجربه نگاری در حوزه ثبت و صادرات دارو (بیان تجربیات موفق صادرات دارو به بازارهای مختلف) مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد

دکتر هاله حامدی‌فر
دبیر پنل: دکتر هاله حامدی‌فر
دکتر محمد امین رضوانفر
عضو پنل: دکتر محمد امین رضوانفر
فاطمه امینیان
عضو پنل: فاطمه امینیان
دکتر مصطفی علمافر
عضو پنل: دکتر مصطفی علمافر
دکتر سید احمدرضا علائی طباطبائی
عضو پنل: دکتر سید احمدرضا علائی طباطبائی
مهندس روح‌الله استیری
عضو پنل: مهندس روح‌الله استیری
دکتر علی معبودی
عضو پنل: دکتر علی معبودی
ورود به بازارهای بین المللی: تجربه نگاری در حوزه ثبت و صادرات دارو (بیان تجربیات موفق صادرات دارو به بازارهای مختلف)